Keanu's best movie quotes....

prof_rockwellprof_rockwell 2,867 Posts
edited July 2005 in Strut Central
The Point Break thread and a recent rewatch of Reloaded and Revolutions got me thinking..."What are Neo/Keanu's best lines?"So from the Matrix here they are:"Ahhhhhhhhh!""No""Me too""Alright""I Won't"any other fave Keanu movie quotes?

  Comments


 • DJPrestigeDJPrestige 1,710 Posts
  that's the sigmund frood dude...

 • MELVIN!

 • johmbolayajohmbolaya 4,472 Posts
  Welina e n?? makamaka heluhelu, eia mai kahi mo'olelo no ka Makua Laiana me Kukahekahe i pa'i 'ia ma loko o kekahi o n?? n??pepa kahiko o ke au i hala. E ho'onanea mai i ka heluhelu. Penei ka mo'olelo:

  I ka w?? e noho Kahu ana 'o Rev. Kukahekahe no ka 'Ekalesia o Waipi'o, ua pi'i akula 'o ia e 'ike i ka Makua Laiana ma Waimea, a ua hiki aku 'o ia i ka w?? p??'ina, a e like n?? ho'i me ke 'ano mau o ia Makua aloha o ka '??ina mauna he pu'uwai h??mama, ua kono maila 'o ia i kona hoa Kahunapule e p??'ina p?? me ia, a ua p??'ina ihola 'o Kukahekahe me ka 'ohana o Laiana, a i ka pau 'ana o ka p??'ina, ua hele akula 'o Kukahekahe i waho ma kahi a k??naka e inu wai?? ana me ke pa'i'ai; a ma muli ho'i o ke kono a ia po'e a no ka 'ono n?? ho'i i ka wai?? a me ke pa'i'ai, ua 'ai hou ihola 'o Kukahekahe me ia po'e k??naka me kona mana'o n?? paha 'a'ole e h??'ea koke aku ana 'o Laiana.

  A i?? ia e nanea ana i ke kama'ilio me n?? k??naka a 'ai p?? ho'i me l??kou, ua ho'op??'iwa 'ia 'o ia i ke k?? 'ana o Laiana ma hope ona, a ho'opuka a'ela i k??ia mau '??lelo: "He moa k??, he moa k?? 'o Kukahekahe he 'elua '??p??." Ua 'ano komo 'i'o ihola n?? i loko o Kukahekahe ke 'ano hilahila no k??ia kapa 'ia ona e Laiana i ka moa. A ua no'ono'o ihola ho'i 'o ia i kona mea e pa'i ai a pa'i me ka Makua Laiana.

  A i ka hala 'ana o kekahi manawa, ua pi'i hou maila 'o ia e 'ike i?? Laiana, a ua hiki ho'i 'o ia i kahi o Laiana ma mua o ka p??'ina awakea, a i ka hiki 'ana i ka w?? 'ai, ua kono maila 'o Laiana i?? Kukahekahe e p??'ina p?? me ia a me kona 'ohana, a i ka noho 'ana ma ke p??kaukau a pau ka pule ho'omaika'i a h??'awi 'ia maila k?? Kukahekahe p?? mea 'ai, 'a'ole 'o ia i '??w??w?? iho i ka 'ai, ak??, ua ho'onakeke a'ela 'o ia i ka pahi a me ke '?? i kona waha me ka '??lelo p?? 'ana: "He lio k??! He lio k??!!"

  I ka lohe 'ana o Laiana i k??ia '??lelo a Kukahekahe, ua '??lelo maila 'o ia: "Na'aup??, na'aup?? 'o Kukahekahe." Ak??, ua ho'omau akula n?? 'o Kukahekahe i ka ho'onakeke 'ana i ka pahi me ke '??, a me ka ho'opuka 'ana n?? i k??l?? mau hua'??lelo: "K??, he lio k??, he lio k?? 'o Laiana."

  Ua ho'op??ha'oha'o 'ia 'o Laiana e k??ia mau '??lelo a Kukahekahe a hiki i ka w?? a Laiana i n??nau mai ai: "A lio l??, a pehea i lio ai?" "Ua '??lelo mai ka Palapala Hemolele, wahi a Kukahekahe i kama'ilio aku ai. Me n?? hao waha, ho'okomo l??kou i ka waha o n?? lio."

  "K??h??h??, ua pololei 'o Kukahekahe, na'auao 'o Kukahekahe, na'aup?? 'o Laiana."

  A ua '??lelo 'ia, ua 'ai lima ihola 'o Laiana me ke 'ano hemahema, a ua pa'i ihola a pa'i l??ua. He moa ho'i 'o Kukahekahe 'elua '??p??, a he lio ho'i 'o Laiana ma ka ho'?? 'ana i ke '?? hao i loko o kona waha.

  Whoa![/b]


  This was then followed by the dramatic fight scene.

 • The_Hook_UpThe_Hook_Up 8,182 Posts
  my favorite from River's Edge:

  "All you do is lay around and fuck our mother and eat our food. Foooood eater!"

 • knewjakknewjak 1,231 Posts


  "bill, now your dads goin' for it, and in your own room too!"
 • MondeyanoMondeyano Reykjavik 863 Posts
  Everything he says in Little Buddha is an instant classic.

 • dsandersdsanders 495 Posts
  Whoa, I know Karate.  (also is it him or the other guy that loogied on 'the good dead me'?)

 • BigSpliffBigSpliff 3,266 Posts
  "Dude, there's like a ... bomb on the ... bus"

 • "Cans... it was only cans."
  "Oh yeah? But I'm taller."

  - Speed.

 • Special Agent Utah: "People trusted you and they died"

Sign In or Register to comment.